dissabte, 17 d’octubre de 2015

Estem a la tardor !

La tardor es respira per arreu i també a l'aula d'informàtica .
Les girafes han fet collages ben divertits i s'ho han passat molt bé fent composicions amb fulles, fruits i també petits animalons ...TARDOR A CAL MAIOLdimecres, 23 de setembre de 2015

Marc legal

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.
Les competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten.

Es tracta de competències metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en situacions i entorns diferents. 
Tot seguit s'exposen les competències que esperem desenvolupar en l'alumnat al llarg de l'escolaritat 


  • L'alumnat ha de ser capaç de seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.
  • Ha d'utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
  • Conèixer  programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.
  • Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
  • Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.
  • Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.